SKUPŠTINA AKCIONARA

Poziv za skupštinu akcionara - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu skupštine - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Izveštaj Odbora direktora za 2022. godinu - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj o poslovanju - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Preuzmite dokument

Poziv akcionarima za redovnu sednicu skupštine - Preuzmite dokument
Punomoćje - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu skupštine - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Izveštaj o radu OD mat. za 6 tačku dnev. reda - Preuzmite dokument
Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu - 7 tačka - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj - Preuzmite dokument

Poziv akcionarima za redovnu sednicu skupštine - Preuzmite dokument
Punomoćje - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu skupštine - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Izveštaj Odbora direktora - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Preuzmite dokument

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - Preuzmite dokument
Formular punomoćja za vanrednu Skupštinu - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu vanredne Skupštine - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje za vanrednu Skupštinu - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Preuzmite dokument
Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara - Preuzmite dokument
Izveštaj o bitnom događaju - Preuzmite dokument

Saziv redovne Skupštine - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Prijava u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Finansijski izveštaji za 2019. - Preuzmite dokument
Napomene uz finansijski izveštaj za 2019 god. - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Izveštaj o radu Odbora direktora - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj o poslovanju Goč 2019 - Preuzmite dokument

Izveštaj o bitnom događaju - Održanoj redovnoj Skupštini akcionara - Preuzmite dokument
Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Preuzmite dokument
Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka - Preuzmite dokument

Saziv redovne skupštine akcionara - Preuzmite dokument
Obrazac punomoćja - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara za Skupštinu - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Izveštaj Odbora direktora - materijal za 6. tačku - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj za 2018. god. - materijal za 7,8 i 9 tačku - Preuzmite dokument

Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj - Preuzmite dokument
Izveštaj o bitnom događaju - Preuzmite dokument
Izveštaj o radu Odbora direktora - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka - Preuzmite dokument
Odluka o usvajanju fin. izv. - Preuzmite dokument
Odluka o usvajanju fin. izv. - Preuzmite dokument
Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Preuzmite dokument
Poziv za redovnu Skupštinu akcionara - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu Skupštine - Preuzmite dokument

Obrazac za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Saziv redovne skupštine akcionara - Preuzmite dokument
Napomene uz FI - 7. tačka dnev. reda - Preuzmite dokument
Izveštaj o radu OD - 5. tačka dnevnog reda - Preuzmite dokument
Izveštaj OD o poslovanju - Preuzmite dokument
Predlog odluka za redovnu Skupštinu - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara za Skupštinu - Preuzmite dokument
FI - 7. tačka dnevnog reda - Preuzmite dokument
Izveštaj revizora - Preuzmite dokument
Obrazac prijave učešća u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Obrazac punomoćja - Preuzmite dokument

God. izv. o poslovanju - 5 tačka dnev. reda - Preuzmite dokument
Izveštaj revizora - 6. tačka dnev. reda - Preuzmite dokument
FI za 2014. god. 6. tačka dnevnog reda - Preuzmite dokument
Izveštaj Odbora direktora 4. tačka dnev. reda - Preuzmite dokument
Napomene uz FI za 2014. 6 tačka dnev. reda - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnev. reda - Preuzmite dokument

Punomoćje za redovnu Skupštinu - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu Skupštin - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Odluke donete na Skupstini akcionara - Preuzmite dokument

Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Odluke donete na vanrednoj Skupštini akcionara - Preuzmite dokument
Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - Preuzmite dokument
Predlog odluka za vanrednu Skupštinu akcionara - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu vanredne Skupštine - Preuzmite dokument
Saziv godišnje Skupštine - Preuzmite dokument
Unapred pripremljeni plan reorganizacije - Preuzmite dokument
Formular punomoćja za vanrednu Skupštinu - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje za vanrednu Skupštinu - Preuzmite dokument

DESIGN AND CODE IVAPIX

TOP